SK공인중개사   032-502-9900 / 010-8856-6128
 
102 건 
거래 등록일 지역 단지명 면적(㎡) 매물가
19. 06. 26 삼산동 삼산주공미래타운4단지
82. 2 408 3 22,000만
19. 06. 26 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 206 20 20,000만
19. 06. 26 삼산동 삼산주공미래타운1차
81. 7 105 16 23,500만
19. 06. 26 삼산동 삼산주공미래타운4단지
68. 6 401 8 19,500만
19. 06. 26 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 206 16 19,000만
19. 06. 24 삼산동 삼산주공미래타운4단지
82. 2 401 3 20,000만
19. 06. 24 삼산동 삼산주공미래타운2차
59. 8 201 12 16,500만
19. 06. 24 삼산동 삼산주공미래타운1차
81. 7 104 18 24,300만
19. 06. 24 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 204 1 17,800만
19. 06. 24 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 202 2 1,000/65만
19. 06. 22 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 206 16 19,000만
19. 06. 21 삼산동 삼산주공미래타운3차
81. 4 303 13 2,000/70만
19. 06. 21 삼산동 삼산주공미래타운3차
80. 6 307 14 2,000/65만
19. 06. 21 삼산동 삼산주공미래타운3차
81. 4 309 1 21,000만
19. 06. 21 삼산동 삼산주공미래타운4단지
82. 2 401 4 3,000/70만
19. 06. 21 삼산동 삼산주공미래타운1차
81. 7 104 4 22,000만
19. 06. 20 삼산동 삼산주공미래타운2차
60. 9 201 4 16,800만
19. 06. 20 삼산동 삼산주공미래타운1차
68. 3 101 8 2,000/60만
19. 06. 20 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 202 17 18,000만
19. 06. 20 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 202 10 18,500만
1 2 3 4 5 6
관심단지 0/10
최근검색 0/20
  • 최근검색 없음