SK공인중개사   032-502-9900 / 010-8856-6128
 
79 건 
거래 등록일 지역 단지명 면적(㎡) 매물가
19. 08. 22 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 205 9 19,500만
19. 08. 22 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 206 16 18,800만
19. 08. 21 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 206 19 19,500만
19. 08. 21 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 203 16 20,000만
19. 08. 21 삼산동 삼산주공미래타운4단지
82. 2 402 3 23,500만
19. 08. 20 삼산동 삼산주공미래타운1차
81. 7 103 4 22,000만
19. 08. 20 삼산동 삼산주공미래타운3차
81. 4 309 1 21,000만
19. 08. 20 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 204 17 18,500만
19. 08. 20 삼산동 삼산주공미래타운4단지
82. 2 401 1 21,500만
19. 08. 17 삼산동 삼산주공미래타운2차
59. 8 201 13 16,000만
19. 08. 16 삼산동 삼산주공미래타운1차
81. 7 104 4 22,000만
19. 08. 16 삼산동 삼산주공미래타운4단지
82. 2 406 18 27,000만
19. 08. 16 삼산동 삼산주공미래타운3차
81. 4 310 6 24,000만
19. 08. 16 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 204 1 17,800만
19. 08. 14 삼산동 삼산주공미래타운4단지
82. 2 406 6 26,000만
19. 08. 14 삼산동 삼산주공미래타운2차
60. 9 201 4 16,500만
19. 08. 14 삼산동 삼산주공미래타운3차
81. 4 305 16 23,000만
19. 08. 13 삼산동 삼산주공미래타운4단지
82. 2 401 7 25,000만
19. 08. 13 삼산동 삼산주공미래타운1차
81. 7 103 19 23,500만
19. 08. 12 삼산동 삼산주공미래타운2차
73. 1 203 16 20,000만
1 2 3 4
관심단지 0/10
최근검색 0/20
  • 최근검색 없음